โครงสร้างองค์กร

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศไทยตามแบบประเทศไทย 4.0 โดยการมุ่งสู่การเป็น Entrepreneurial University ที่จะต้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการเริ่มต้นการเป็นผู้ประกอบการใหม่ทางธุรกิจ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม สำหรับเป็นกลไกในการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายอุทยานวิทยาศาสตร์ดำเนินการตามนโยบายมหาวิทยาลัย จึงได้จัดตั้ง สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบนักศึกษา (PSU Student Entrepreneurship Development Academy: P-SEDA) เพื่อเป็นหน่วยงานสำหรับการดำเนินพันธกิจตามนโยบายมหาวิทยาลัย ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมในเชิงโครงสร้างและส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) และเพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศ

วิสัยทัศน์ Vision

ส่งเสริมนักศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ ( Entrepreneurial Mindset ) เพื่อแสวงหาโอกาสของชีวิต

พันธกิจ Mission

1. สร้างการรับรู้และตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษา
2. พัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษา
3. สร้างกลไกการบ่มเพาะผู้ประกอบการนักศึกษา