ผู้บริหาร/บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์

โทร. 0-7428-9355

อีเมล kamron.p54@gmail.com

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญชนา สินธวาลัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์

อีเมล runchana.s@psu.ac.th

 

 

นางสาวสุชัญญา จารุทัศนัย

รักษาการในตำแหน่ง รองผู้จัดการสถานพัฒนาการ
เป็นผู้ประกอบการนักศึกษา

โทร. 0-7428-9352

อีเมล suchanyaa.j@gmail.com

นางสาวอรวรรณ บุณยศักดิ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บ่มเพาะผู้ประกอบการนักศึกษา

โทร. 0-7331-3928 ต่อ 1104

อีเมล orawan.bys@gmail.com

นางสาวลักขณา วิยาสิงห์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บ่มเพาะผู้ประกอบการนักศึกษา

โทร. 0-7428-9351

อีเมล lakkana.wi@gmail.com

นางสาวฐาปนีย์ สังข์ศิริ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บ่มเพาะผู้ประกอบการนักศึกษา

โทร. 0-7428-9358

อีเมล thapanee24.sung@gmail.com

นางสาวฐิติรัตน์ หอจตุรพิธพร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บ่มเพาะผู้ประกอบการนักศึกษา

โทร. 0-7428-9350

อีเมล titirat.kun@gmail.com

นางสาวณัฐพัชร แสนดีจิรภาคย์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บ่มเพาะผู้ประกอบการนักศึกษา

โทร. 0-7428-9350

อีเมล nuttapatploy2539@gmail.com